Các loại tăm bông phòng sạch được sử dụng để vệ sinh bản mạch, các vật nhỏ trong phòng sạch