Giấy nhám tờ nước

Mã SP: WTCC, FTCA, RRAC…
Loại hạt mài: Silicon Carbide, Aluminum Oxide
Kích thước: 230mmx280mm
Độ hạt từ P60 -> P3000