Giấy nhám tròn dính keo

Mã sản phẩm : RRAC, WTCC, DRAC, DRAD

– Loại hạt mài: Silicon Carbine
– Kích thước: 4,6,8,10 inchs
– Độ hạt từ P60 -> P3000
– Sử dụng tốt trong cả môi trường nước và khô
– Hạt mài sắc dùng gia công các kim loại như sắt, thép, inox, gỗ…